Најчешће постављана питања

Фондација ће своје циљеве реализовати кроз две паралелне активности и то:

 1. Директним додељивањем новчаних средстава корисницима
 2. Кроз активност планирања, организације и реализације презентације потреба Корисника донације и извршење свих припремних и претходних радњи неопходних да Донатор препозна ниво потреба Корисника донације и идентификује своје донаторске потенцијале, ради ублажавања последица тешко нарушене социјалне сигурности и тешке хуманитарне ситуације Корисника донације чији је циљ директна донација донатора кориснику донације.

Прву активност Фондација ће у зависности од финансијског потенцијала реализовати кроз два модела хумане помоћи корисницима.

   Први модел се реализује кроз директно додељивање новчаних средстава на основу расписаног Јавног позива или Конкурса. Управни одбор Фондације одлучује о томе за коју групу корисника ће у којој категорији бити расписан Конкурс/Јавни позив на основу података којима располаже о већ постојећој покривености појединих група корисника од стране других републичких, градских, локалних и других Фондова и Институција. Услови, корисници, категорије, критеријуми, као и начин и поступак доделе средстава Фондације путем расписивања Конкурса/Јавног позива по категоријама, ближе се одређују Правилником о додели средстава путем расписивања Конкурса/Јавног позива који Управни одбор доноси за сваки појединачни Конкурс/Јавни позив.

   Други модел се операционализује када су у питању деца и млади којима се одобравају бесповратна новчана средства у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације, изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и другим ситуацијама када је неопходнo хитно реаговати. У оваквим ситуацијама Управни одбор, на предлог радног тела које је формирао, доноси Одлуку о додели средстава по хитном поступку, независно од Листе корисника.

Фондација ће пружити подршку, односно, помоћи деци и младима који живе на територији града Београда чије породице својим капацитетима не могу у потпуности да испуне њихове потребе, ради обезбеђивања њиховог безбрижнијег детињства и одрастања.

Пружање помоћи деци и младима до 30 година старости који живе на територији града Београда а чије породице својим капацитетима не могу у потпуности да испуне њихове потребе, огледа се у додели бесповратних новчаних средстава, у следећим категоријама:

 1. Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима којима је нарушена социјална и економска сигурност и која се налазе у стању социјалне и економске потребе без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите;
 2. Додела бесповратних новчаних средстава породицама са више деце ради превазилажења кризних сутација, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите;
 3. Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима без родитељског старања, када су старатељи сродници који по важећим прописима не испуњавају услове за остваривање права и услуга из области социјалне и породично правне заштите;
 4. Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима која се налазе у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и др. ситуацијама када је неопходно хитно реаговати, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите.

Изузетно, бесповратна новчана средства се могу доделити и породицама и лицима која немају пребивалиште или боравиште на територији града Београда, ако се нађу у стању социјалне и економске потребе која неодложно захтева пружање помоћи ради ублажавања социјалне и економске угрожености.

Средства Фондације ће се додељивати корисницима, ценећи најпре угроженост породице, здравствено стање деце и младих, а потом и на основу следећих критеријума:
 1. да су деца или млади којима се одобравају бесповратна новчана средства без родитељског старања;
 2. да се ради о породици без прихода или са приходима до висине износа социјалне помоћи, односно да се ради о материјално угроженој породици према важећим одредбама и регулативи националног законодавства;
 3. да се ради о вишечланим породицама са троје и више деце;
 4. да су деца или млади којима се одобравају бесповратна новчана средства чланови домаћинства која за свог члана имају лице оболело од теже болести;
 5. да је подносилац захтева самохрани родитељ деце или младих којима се одобравају бесповратна новчана средства;
 6. други критеријуми према важећим одедбама и регулативи националног законодавства који су од значаја за правилније одлучивање.
Изузетно, уколико постоје прикупљена средства у буџету Фондације, када су у питању деца и млади којима се одобравају бесповратна новчана средства у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације, изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и др. ситуацијама када је неопходнo хитно реаговати, предлог Одлуке о додели средстава се доноси независно од Листе корисника.

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима којима је нарушена социјална и економска сигурност и која се налазе у стању социјалне и економске потребе без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји
- Решење органа старатељства или сродничко старатељство

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

Додела бесповратних новчаних средстава породицама са више деце ради превазилажења кризних сутација*, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Решење о новчано социјалној помоћи (материјална средства)
- Доказ да деца имају утврђено очинство
- У случају смрти неког члана породице извод из књиге умрлих
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

* Кризни догађај је трагедија која има следеће карактеристике:
- Изненада, узнемирујући и стресан догађај
- Укључује претњу, смрт, губитак чланова породице, ствари или вредности важних за појединца или групу људи
- Оставља последице на појединца или групу људи
У суштини то могу бити: изненадна смрт члана породице (отац, мајка), неизлечива болест члана породице, развод, изненадни губитак посла тј. прихода чланова породице  без њихове кривице наравно или било који други изненадан, узнемирујући и стресан догађај  који је  оставио последице на породицу која припада категорији 2.

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима без родитељског старања, када су старатељи сродници који по важећим прописима не испуњавају услове за остваривање права и услуга из области социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Потврда од центра за социјални рад да не оставарују право на социјалну помоћ.
- Решење о старатељству
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико фонд финансира неког из приватног бизниса па му је потребан новац за неку намену:
- Потврда да последња 3 месеца није имао никаква примања
- Уверење од НСЗ-а да је лице незапослено

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима која се налазе у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и др. ситуацијама када је неопходно хитно реаговати, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Доказ о потпуној неспособности за рад (уколико лице има испод 18 година извод из матичне књиге, уколико има изнад 18 година потребна је потврда о болести од вештака)
- Образложење - Породица или појединац живе у условима и домаћинству које није у њиховом власништву или је под закупом на неодређено време
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу